Voor onze leerlingen kunnen we diverse vormen van extra begeleiding, behandeling en onderzoek inzetten in samenwerking met diverse partners. Soms is dit in school en soms is dit buiten school of thuis.

Binnen school bieden we de volgende mogelijkheden:

1 Zorgteam Orion College Amstel

De school heeft een zorgteam dat bestaat uit drie zorgcoördinatoren, die tevens gedragswetenschapper zijn. Ondersteunend aan de zorgstructuur in school is er ook nog een schoolmaatschappelijk deskundige die zich bezig houdt met beroepskeuze-assessment en oriëntatie op vervolgopleidingen en zijn er social workers ingezet als begeleiders voor de achterwacht. Het zorgteam heeft wekelijks overleg over leerlingen waar extra zorgen over zijn. Voor deze leerlingen kunnen we extra begeleiding, ondersteuning en onderzoek inzetten in samenwerking met diverse jeugdhulpverleningsinstanties.

2 SJSO (Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs)

Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes jongeren, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

De Opvoedpoli/Care-express

Vanuit De Opvoedpoli worden op school afgestemde behandelingen geboden. Vanuit Care-express wordt begeleiding geboden vanit onze jongerencoach (gericht op de leerling en zijn/haar omgeving) en systeemcoach (gericht op de thuissituatie).

3 Samenwerking buiten de SJSO

Stichting Jongeren Die Het Kunnen (JDK)

JDK begeleidt naschoolse en buitenschoolse activiteiten, waarbij aan de hand van sportactiviteiten gewerkt wordt aan sociale en emotionele vaardigheden, zoals samenwerking, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Spirit

Biedt jaarlijkse ‘Liefde is...’ training en Qpido heeft een inloopspreekuur over liefde, relaties en seksualiteit op school. Optioneel kunnen individuele begeleidingstrajecten (Romeo & Julia) op school geboden worden.

GGD Scharlaken Koord

Scharlaken Koord biedt de ‘Beware of Loverboys’ training om de weerbaarheid van meisjes ten aanzien van lover­boys te vergroten.

Stichting Be Aware

Be Aware biedt voorlichting aan docenten over signalering van risicogedrag bij gebruik van alcohol, ver­dovende middelen en roken, groepsbegeleiding met betrekking tot jongeren met risicovol verslavingsgedrag. Optioneel aanbieden van individuele begeleidingstrajecten op school.

Jeugdagenten

We werken nauw samen met een drietal jeugdagenten die verbonden zijn aan onze school. Zij zijn beschikbaar voor advies aan ons en aan de jongeren. En voeren zowel preventieve als curatieve gesprekken wanneer er sprake is of dreigt te zijn van forensische problematiek.

Jeugdartsen GGD Amsterdam

Regelmatig is een schoolarts van de GGD op school aanwezig. Zij hebben een rol bij de toelating van leerlingen en hebben binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol. Voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

Stichting Je binnenste Buiten

Stichting Je Binnenste Buiten biedt bij ons een uitgebreid CKV project, genaamd Future Me, dat zich richt op talentontwikkeling, toekomstverbeelding en toekomstbewustzijn van onze leerlingen.

Stichting Tamino

De verlengde schooldag in het kader van talentontwikkeling en versterking van de sociale en maatschappelijke competenties wordt verzorgd in samenwerking met Stichting Tamino.

Stichting Sociaal Cement

Sociaal Cement ondersteunt de opzet van de vernieuwde interne stage, waarbij er een samenwerking wordt gezocht met maatschappelijk betrokken bedrijven uit de buurt.